Сургалтын үйл явц дахь мэдээ, мэдээллийг баримтжуулах, боловсруулах, хянах, батлах тухай журмын дагуу аливаа баримт бичгийг боловсруулах
syllabus-icon-14.jpgsyllabus-icon-14.jpg