Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л зураглал энд байрлана. Бүх багш, ажилчид танилцаж байна.